Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Hải quan: Phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt mục tiêu đề ra

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan (nhiệm kỳ 2015-2020) với tinh thần đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đã tích cực chủ động đề ra các giải pháp lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

dang bo co quan tong cuc hai quan phat huy tinh than doan ket hoan thanh tot muc tieu de ra

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2015-2020 Ảnh: Hữu Linh

Ổn định chính trị, tư tưởng

Đại hội Đảng bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Với tinh thần đó, trong thời gian qua, các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc đã chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội, theo đúng kế hoạch, phát huy dân chủ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đây là tiền đề để Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan tập trung cao nhất cho công tác chuẩn bị, bảo đảm Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra thành công.

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan Nguyễn Xuân Phương cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã làm tốt công tác xây dựng Đảng trên cả ba lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức, giữ vững sự ổn định trong Đảng bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bám sát vào thực tiễn, hướng về cơ sở, ban hành các nghị quyết chuyên đề theo các nhiệm vụ, sự kiện chính trị hàng năm, giữ mối quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo Tổng cục để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tăng cường chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng hiệu quả trong sinh hoạt Đảng, quan tâm chăm lo đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng; thường xuyên tổ chức kiểm tra đôn đốc giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Xuân Phương cho biết thêm, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Điều này thể hiện ở các mặt công tác quan trọng như: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ cơ quan Tổng cục đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên, trọng tâm là các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, với 100% đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết. Sau học tập, Đảng ủy đã xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai cụ thể, ban hành các Nghị quyết chuyên đề, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan có 57 tổ chức Đảng, 1.274 đảng viên, trong đó có 1 Đảng bộ cơ sở; 3 Đảng bộ bộ phận và 50 Chi bộ. Có 8 Chi bộ với hơn 300 đảng viên làm việc xa cơ quan Tổng cục và đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Vũng Tàu.

Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị 05-TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Hải quan với quyết tâm chính trị cao, nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện có thể xảy ra trong nội bộ nên đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc, triệt để 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ủy trong chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Từ việc triển khai thực hiện nghị quyết kịp thời, cụ thể, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, thực sự tiên phong trong các mặt nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Củng cố xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Xuân Phương, nhiệm kỳ vừa qua cũng đánh dấu những thành tích quan trọng của Đảng ủy trong việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, không ngừng củng cố xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đảng ủy không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo bằng việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề theo các sự kiện chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và những vấn đề lớn, quan trọng cần sự lãnh đạo tập trung, thống nhất cao trong Đảng bộ. Nhiệm kỳ qua Đảng ủy đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề, 8 chương trình hành động và trên hầu hết các lĩnh vực đảm bảo cho việc lãnh đạo toàn diện của Đảng, thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đảng kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện các giải pháp để tiếp tục thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao hơn.

Đảng ủy đã xây dựng ban hành Quy chế làm việc, chương trình kế hoạch của ban chấp hành, ban thường vụ và các ban của Đảng cho toàn khóa và hàng năm, cùng với lãnh đạo Tổng cục xây dựng Quy chế phối hợp công tác trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm đảm bảo sự tập trung thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị đoàn kết vững mạnh, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Chủ động tham gia với lãnh đạo Tổng cục các mặt công tác của Ngành, thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình triển khai kế hoạch công tác của các đơn vị, tiến độ kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên đảm bảo cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Ngành, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, xây dựng Đảng bộ, cơ quan vững mạnh, qua phân loại tổ chức đảng hàng năm có trên 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đã chủ động tham gia với lãnh đạo cơ quan nhằm kiện toàn, củng cố hệ thống, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngành kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết quả, thực hiện Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan, một số đơn vị chuyển thành Cục; bỏ toàn bộ cấp Phòng thuộc Vụ, toàn Ngành đã giảm được 37 phòng, đội và hơn 100 chức danh lãnh đạo cấp phòng, đội. Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TƯ và Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Trung ương về rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động toàn Ngành đã giảm được 14 chi cục hải quan và 239 Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương. Quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy, Tổng cục Hải quan cũng như các đơn vị trong toàn Ngành đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ công tác cán bộ, giải quyết tốt các vướng mắc, kiến nghị từ cơ sở do đó quá trình thực hiện rất thuận lợi, không có đơn thư khiếu nại, cũng như các vấn đề bức xúc, nổi cộm cần giải quyết. Ngoài ra, toàn Ngành đã đổi mới phương pháp quản lý nguồn nhân lực thông qua việc xây dựng Danh mục và bản mô tả công việc các vị trí việc làm, tổ chức, đánh giá năng lực cho 4937 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo làm cơ sở cho việc bố trí phân công nhiệm vụ đúng người, đúng việc.

Có thể thấy, những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng với mục tiêu đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đã tạo nền tảng vững chắc trong chính trị, tư tưởng và tổ chức, qua đó góp phần cùng toàn Ngành thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432