Infographics: Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách đối với 27 đơn vị

Căn cứ tình hình thực hiện thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2021, dự kiến tình hình thu các tháng cuối năm, ngày 13/10, Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách đối với 27 cục hải quan tỉnh, thành phố.

Infographics: Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách đối với 27 đơn vị

Nụ Bùi- Phương Anh

Email us

Zalo

84909006432