Miễn kiểm tra chất lượng mặt hàng ra đa nhập khẩu sử dụng cho tàu biển

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố tháo gỡ vướng mắc về kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng ra đa nhập khẩu sử dụng cho tàu biển.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố không yêu cầu người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra khi làm thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng ra đa nhập khẩu sử dụng cho tàu, thuyền đi biển quy định tại Thông tư 41/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải và Thông tư 05/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Liên quan đến thủ tục kiểm tra chất lượng mặt hàng ra đa nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 41/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải và Thông tư 05/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, trước đó, ngày 13/11/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết 99/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2019.

Trong đó, tại điểm c mục 8 Nghị quyết số 99/NQ-CP về chỉ số môi trường kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành, Chính phủ yêu cầu xử lý đối với mặt hàng ra đa theo hướng: “Miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu với ra đa. Giao cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ, giấy tờ nộp cho hải quan, làm căn cứ kiểm tra, thông quan hàng hóa cho đến khi sửa đổi Nghị định 74/2018/NĐ-CP”.

Thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết 99/NQ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan căn cứ Nghị quyết 99/NQ-CP miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu đối với mặt hàng ra đa sử dụng cho tàu thuyền đi biển.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432