Phần hàng hóa thuê sản xuất, gia công không được miễn thuế nhập khẩu

Theo Tổng cục Hải quan, phần hàng hóa NK đã đưa cho DN khác sản xuất hoặc gia công sẽ không đủ cơ sở để miễn thuế NK.

Trước thắc mắc của Công ty CP Khánh Việt liên quan đến miễn thuế đối với hàng hóa nhập sản xuất XK phải thuê gia công ngoài do bão Damrey năm 2017, theo Tổng cục Hải quan, Khoản 2, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định cơ sở miễn thuế NK bao gồm: “a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa XK có cơ sở sản xuất hàng hóa XK trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan. b) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã XK”.

phan hang hoa thue san xuat gia cong khong duoc mien thue nhap khau
CBCC Hải quan Hà Tĩnh hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Cũng tại Khoản 3, Điều 36 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định địa điểm lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK và sản phẩm XK phải nằm trong khu vực sản xuất của tổ chức, cá nhân. Trường hợp lưu giữ ngoài khu vực sản xuất thì tổ chức, cá nhân phải có văn bản gửi cơ quan Hải quan xem xét, quyết định.

Tại Khoản 1, Điều 37 Nghị định 08/2015/NĐ-CP cũng quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân NK hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa XK thì “trường hợp có sự thay đổi về các nội dung trong văn bản thông báo thì phải thông báo cho cơ quan Hải quan biết trước khi thực hiện”.

Tổng cục Hải quan cho biết, đối chiếu với các quy định trên, trường hợp DN NK để sản xuất hàng XK, đã đưa hàng hóa NK vào sản xuất, sau đó thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công hoặc sản xuất một số công đoạn và nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất XK sản phẩm nhưng không thông báo cho cơ quan Hải quan thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan cho rằng, phần hàng hóa NK đã đưa cho DN khác sản xuất hoặc gia công không đủ cơ sở để miễn thuế NK.

Đảo Lê

Email us

Zalo

84909006432