Hướng dẫn xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng NK.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số DN, hiệp hội, hải quan địa phương về việc xử lý thuế NK đối với mặt hàng hạt giống rau và hạt giống dưa các loại NK theo quy định tại Khoản 12 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến, tại Khoản 12 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK quy định “giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết NK theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền” thuộc đối tượng miễn thuế NK.

Cũng tại Điều 18 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định: “1. Giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết NK để phục vụ trực tiếp cho hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp được miễn thuế NK theo quy định tại Khoản 12 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK. 2. Căn cứ để xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 3. Căn cứ để xác định hàng hóa NK thuộc Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần thiết NK thực hiện theo quy định của Bộ NN&PTNT. 4. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định này”.

huong dan xu ly thue doi voi mat hang giong cay trong nhap khau
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Ninh Bình (Cục Hải quan Hà Nam Ninh). Ảnh: Quang Hùng

Khoản 1, khoản 4 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP cũng quy định:“1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được làm căn cứ xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được quy định tại các Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 và 28 của Nghị định này. 4. Bộ NN&PTNT ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần thiết NK”.

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định tại Phụ lục IX Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có hiệu lực từ ngày 15/5/2018) thì các mặt hàng hạt giống dưa, hạt giống rau không thuộc danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước đã sản xuất được.

Ngày 31/7/2017, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7956/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Theo đó có yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, NN&PTNT, Thông tin và truyền thông, Khoa học và công nghệ, Tài nguyên và môi trường, Giáo dục và đào tạo căn cứ nhiệm vụ được giao tại Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, trong năm 2017 phải hoàn thành việc ban hành danh mục hoặc tiêu chí hàng hóa làm căn cứ áp dụng chính sách thuế NK; trong thời gian chờ ban hành, có văn bản thông báo tới các bộ, cơ quan, DN về danh mục hàng hóa làm căn cứ miễn thuế NK theo quy định.

Theo đó, trên cơ sở ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7956/VPCP-KTTH, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5436/TCHQ-TXNK ngày 17/8/2017 gửi các bộ nêu trên đề nghị sớm ban hành Danh mục hoặc tiêu chí hàng hóa làm căn cứ áp dụng chính sách thuế NK.

Trong thời gian các bộ chưa ban hành danh mục, tiêu chí, đề nghị các bộ có văn bản xác nhận Danh mục hàng hóa NK của DN đáp ứng quy định miễn thuế tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP và gửi cơ quan Hải quan 1 bản làm căn cứ miễn thuế theo quy định. Trường hợp không có văn bản xác nhận của các bộ, cơ quan Hải quan thực hiện thu thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, căn cứ các quy định, công văn hướng dẫn nêu trên, trường hợp mặt hàng hạt giống rau, hạt giống dưa các loại NK không thuộc Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thuộc Danh mục hoặc tiêu chí được Bộ NN&PTNT xác nhận là giống cây trồng cần thiết NK thì được miễn thuế NK theo quy định tại Khoản 12 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK và Điều 18 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan đề nghị cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn DN NK các mặt hàng hạt giống rau, hạt giống dưa các loại nêu trên liên hệ với Bộ NN&PTNT để xác nhận là giống cây trồng cần thiết NK làm cơ sở để thực hiện miễn thuế theo quy định. Trong đó, hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Đảo Lê

Email us

Zalo

84909006432